دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی رضا   جعفری راد

پست الکترونیکی : alirezajafarirad@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سیستم اطلاعات مکانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه زمین شناسی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390/11/23

علی رضا جعفری راد

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^